Būvju zibensaizsardzība

Būvju zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība

Apskatāmās tēmas:
1. Ievads:
1.1. zibens un tā raksturlielumi;
1.2. zibensizlāžu un pārspriegumu radītie bojājumi;
1.3. zibensaizsardzības un pārspriegumaizsardzības nozīme.
2. Normatīvā bāze:
2.1. vispārīgi paskaidrojumi par normatīvo bāzi un standartizāciju:
2.1.1. Latvijas Republikas tiesību aktu hierarhija;
2.1.2. standartizācijas organizāciju hierarhija;
2.1.3. svarīgākās standartizācijas organizācijas;
2.2. būvnormatīvs LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”;
2.3. risku novērtēšana atbilstoši standartam LVS EN 62305-2;
2.4. vadlīnijas VdS 2010 „Riskorientēta zibensaizsardzība un pārspriegum-aizsardzība”.
3. Īss skaidrojums par atšķirību starp „aktīvo” un „pasīvo” zibensaizsardzību.
4. Zibensaizsardzības sistēma (LPS):
4.1. LPS iedalījums klasēs;
4.2. ārējā LPS:
4.2.1. zibens uztvērējsistēma – stieņi, vadi, troses u.c. sastāvdaļas, kuras var izmantot;
4.2.2. zibens novedējsistēma – neizolēti un izolēti zibensnovedējvadi, kā arī dzelzsbetona būvju tērauda stiegrojums;
4.2.3. zemētājsistēma – trīs visbiežāk izmantotie zemētāju veidi;
4.3. iekšējā LPS:
4.3.1. zibensizlādes potenciālu izlīdzināšana;
4.3.2. atdalītājattālums pret bīstamu dzirksteļošanu.
5. Pārspriegumaizsardzība:
5.1. pārspriegumaizsardzības ierīču (SPD) nozīme un darbība;
5.2. dažu Latvijā pārstāvēto firmu piedāvātäs SPD (vispārīgi piemēri);
5.3. SPD iedalījums tipos;
5.4. spēka tīkliem un datu pārvades/pārraides tīkliem paredzētās SPD;
5.5. dažādu SPD nodrošinātais aizsardzības līmenis;
5.6. SPD izvēle;
5.7. SPD izvietošana;
5.8. savstarpējo attālumu ievērošana starp SPD un droseļu ierīkošana;
5.9. SPD pārbaude.
6. Zibensaizsardzības zonas (LPZ).

Lektors: Dipl.ing. Mārtiņš Ozolnieks

Semināra Ilgums: 8 h (astronomiskās stundas)